สยามคูโบต้ารับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

Siam Kubota Challenge Summer Internship
Siam Kubota Challenge Summer Internship

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจรในเอเชีย ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุน ระหวางเอสซีจี (SCG) และคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน บริษัทฯ มีกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลาย เริ่มตัองแต่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การขาย การตลาด การบริการหลังการขาย การขนส่ง การน าเข้าและส่งออก การให้บริการทางการเงินเพื่อเช่าซื้อ รวมถึงงานสนับสนุนด้านต่างๆ ได้แก่ บัญชี การเงิน ทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย เป็นต้น
บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เยาวชนไทยเป็ นทั้ง “คนเก่งและคนดี” ซึ่งจะเป็นกำลังส าคัญในการพัฒนาชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังหลักบรรษัทภิบาล พัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็ น “คนเก่งและคนดี”
2. เพื่อให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการรับนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงาน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญจากการทำงานจริง
3. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ฝึกทำงานจริง และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม
ติดต่อ 0-2831-0000 ต่อ 758

ช่วงเวลาการรับสมัคร :  บัดนี้  ถึง   21 ตุลาคม 2555
ช่วงเวลาฝึกงาน :  25 มีนาคม –24 พฤษภาคม 2556

เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
1. เบี้ยเลี้ยง 500 บาท/วัน
2. ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท
3. รถรับ-ส่งปรับอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สระบุรี และอ่างทอง
4. สถานพยาบาล
5. ศูนย์กีฬา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
0-2831-0000 ต่อ 758
Email : [email protected]
http://www.siamkubota.co.th