ทุน IPEC ให้ทุนเรียนฟรี ระดับ ปวส 100%

ทุนเรียนฟรี ระดับ ปวส. IPEC-IRPCT

ทุน IPEC-IRPCT

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ ในกลุ่ม ปตท. PTT,GC,OR,TOP,IRPC,GPSC ได้จัดทำโครงการพิเศษ พัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง โดยให้ทุนการศึกษาระดับ ปวส. โดยใช้ระยะเวลาในการเรียน 2 ปี เรียน 1 ปี ฝึกงาน 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นกับหลักสูตรที่ร่วมกันจัดทำ มีสาขาวิชาดังนี้
1. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม รับเพศ ชาย-หญิง จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
2. สาขาวิชาปิโตรเคมี รับเพศชาย จบ ปวช. ยนต์/กลโรงงาน/ไฟฟ้า/อิเล็ก/ฐานวิทยาศาสตร์ และจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
3. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน รับเพศชาย จบ ปวช. ยนต์/กลโรงงาน/ไฟฟ้า/อิเล็ก/ฐานวิทยาศาสตร์ และจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
4. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รับเพศชาย จบ ปวช. ยนต์/กลโรงงาน/ไฟฟ้า/อิเล็ก/เมคคา/ฐานวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบ ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม(GPA) 2.75 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 23 ปี
3. เพศชาย ผ่าน ภาระทางทหารแล้ว

ขั้นตอนสมัครสอบ

1. กรอกข้อมูลลงใน google ฟอร์ม ต่อจากหน้านี้ไปให้เสร็จสิ้น
2. เขียนใบสมัคร Download แบบฟอร์ม
https://drive.google.com/file/d/1OCSn2Rpgx1ARJIHQopJa7_5tVlpypkmN/view?usp=sharing
3. ส่งใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐาน (ส่งใน google form เท่านั้น ไม่ต้องส่งทางไปรษณีย์)
หลักฐานที่ส่งมาด้วย
3.1 ใบสมัคร(ตามข้อ 2)
3.2 รายงานผลการเรียน 5 ภาคเรียน(กำลังศึกษาอยู่) หรือ รบ. 6 เทอม (จบการศึกษา)
3.3 สำเนาบัตร ประชาชนนักศึกษา
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา
3.5 สำเนาเอกสารทางทหาร กรณีพ้นภาระทางทหารแล้ว

เปิดรับสมัครฟรี!! ตั้งแต่วันนี้-31 ม.ค. 2566 (สมัครทางออนไลน์เท่านั้น)

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา