ธกส. รับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2563

ธกส รับนักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาที่มีความประสงค์ฝึกงาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

(ส่วนงานสำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน อาคารนางเลิ้ง และอาคารประชาชื่น) ให้ดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้

1. สถาบันการศึกษาจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานกับหน่วยงาน ถึงผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

2. Download และพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.baac.or.th เลือกเมนู -> ติดต่อ ธ.ก.ส. -> สมัครงาน -> โครงการนักศึกษาฝึกงาน กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว พร้อมเอกสาร ดังนี้

2.1 ประวัติย่อ

2.2 Transcript ฉบับไม่สมบูรณ์

2.3 สำเนาใบประกาศนียบัตร รางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

3. คุณสมบัติ

-รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
-ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

-สามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของธนาคาร

4. ระยะเวลาฝึกงาน

-ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ช่วงเวลาการฝึก ระหว่าง 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)

5. รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น

6. การจัดส่งเอกสาร ส่งเอกสารตามข้อ 1-2 มาที่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (อาคารประชาชื่น ชั้น 7)

กลุ่มงานพัฒนานักบริหารและทุนการศึกษา (นักศึกษาฝึกงาน)

48/8 หมู่ 18 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางชมพูนุท ยอดไม้งาม 0-2586-8855 ต่อ 4722

แหล่งข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน