TOYOTA รับนักศึกษาฝึกงาน

สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม
สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด – STM เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้ามาฝึกงานเพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นการเตรียมพร้อม ก่อนก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน โดยเปิดรับนิสิตนักศักษาที่กำลังศึกษาอยู่ในภาควิชาและสาขาต่างๆ เป็นประจำทุกปี และได้จัดสวัสดิการเพื่อดูแลนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานตามมาตรฐานสากลกำหนด

STM มีนโยบายรับนักศึกษาวุฒิ ปวช.-ป.ตรี เข้ามาฝึกงานกับองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. การฝึกงานภาคฤดูร้อน
– ระยะเวลาการฝึกประมาณ 1-3 เดือน แล้วแต่สถาบันกำหนด สถานะของนักศึกษาเป็นนักศึกษาฝึกงานโดยทั่วไป
2. การฝึกงานแบบสหกิจศึกษา
– ระยะเวลาการฝึกงาน 4 เดือน (1 ภาคการศึกษา) สถานะของนักศึกษาจะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานบริษัท

วัตถุประสงค์หลัก ของการเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์ให้เป็นที่รู้จักแก่สถาบันการศึกษา
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการทำงานจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต
4. เป็นช่องทางหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนร่วมงานจริงกับทางบริษัท

คุณสมบัติ
1. ระดับ ปวช.-ปวส : กำลังศึกษาอยู่ระหว่าง ปวช. – ปวส.
2. ระดับปริญญาตรี : กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในระดับมหาวิทยาลัย
3. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (รัฐบาล) เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป (เอกชน)
4. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
1. หนังสือแจ้งความประสงค์ในการฝึกงานกับทางบริษัทจากทางสถาบัน
2. สำเนาผลการศึกษาฉบับล่าสุด
3. รูปถ่าย
4. ประวัติส่วนตัว (Resume)

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. เปิดรับสมัครนักศึกษา (พฤศจิกายน – ธันวาคม)
2. คัดเลือกและสัมภาษณ์ (ธันวาคม – มกราคม)
3. ประกาศผล (กุมภาพันธ์)
4. ฝึกงานประมาณเดือน มีนาคม-เมษายน ของทุกปี

ติดต่อ: ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : +66-38-469000, +66-38-213451-5 ต่อ 147
E-mail : [email protected], [email protected]
http://www.siamtoyota.co.th/job-trainee.aspx

Add a Comment