ThaiCERT รับนักศึกษาฝึกงาน

ThaiCERT รับนักศึกษาฝึกงาน
ThaiCERT รับนักศึกษาฝึกงาน

ประกาศรับนักศึกษาฝึกงานของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ระยะการฝึกงานตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม

คุณสมบัติ
มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security)
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) และไม่จำกัดสาขาวิชา
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
มีความประพฤติเรียบร้อย มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีใจรักการบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

เอกสารประกอบการพิจารณา
นักศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้ และดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เพื่อประกอบการพิจารณา

ใบแนะนำตัวนักศึกษาฝึกงาน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงก์ด้านล่าง) พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน (ออกโดยวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัย) โดย เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
หนังสือรับรองสถานะนักศึกษา (ออกโดยวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัย)
ใบแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

**ไทยเซิร์ตขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครมาอย่างครบถ้วนเท่านั้น**
ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ดาวน์โหลดใบแนะนำตัวนักศึกษาฝึกงานจากหน้าเว็บไซต์ไทยเซิร์ต (ด้านล่าง) พร้อมเอกสารการสมัคร โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณามายังอีเมล internship[at]thaicert.or.th ก่อนวันเริ่มฝึกงานล่วงหน้า 30 วัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนวันเริ่มฝึกงาน 25 วัน ผ่านทางอีเมล
ผู้มีสิทธิเข้าทำแบบทดสอบมีเวลาในการส่งแบบทดสอบกลับมายังไทยเซิร์ตภายในระยะเวลา 2 วันนับจากวันที่ไทยเซิร์ตส่งอีเมลไปยังผู้มีสิทธิ
สำหรับผู้ที่ผ่านแบบทดสอบความรู้พื้นฐาน จะได้รับการติดต่อเพื่อสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ก่อนวันเริ่มฝึกงาน 20 วัน
สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันการฝึกงานก่อนวันเริ่มฝึกงาน 15 วัน

**ไทยเซิร์ตขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบกลับกรณีนักศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือก**

ที่มา http://www.thaicert.or.th/events/events/2013/ev2013ne001-th.html

Add a Comment