ธนาคารกรุงเทพเปิดรับโครงการฝึกอบรมพิเศษ SIP รุ่น 75

ธ.กรุงเทพเปิดรับโครงการฝึกอบรมพิเศษ SIP รุ่น 75
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Powering Your Future มาร่วมเรียนรู้ แบ่งปันและสร้างประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจ พัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมเพื่อสังคม กับโครงการ SIP ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพเปิดรับโครงการฝึกอบรมพิเศษ SIP รุ่น 75 สำหรับนักศึกษาไทยในต่างประเทศ และในประเทศภาคภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่ 1 – 31 พ.ค. 63

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุ : อายุไม่เกิน 25 ปี

สถาบันการศึกษา : เป็นนักศึกษาสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ และในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ โดยไม่จำกัดสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่เรียน

วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ต้องเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ต้องเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกชั้นปี

อื่นๆ : สามารถเข้าอบรมได้เต็มเวลาทำการ ตลอดระยะเวลาการอบรม

หมายเหตุ:

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 6 เดือน (ณ วันที่สมัคร) ยกเว้นผู้ที่มีเอกสารรับรองการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าจึงสามารถสมัครได้

เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
  • ใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน (ไทย / อังกฤษ)
  • ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ไทย / อังกฤษ)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (นำส่งวันสอบคัดเลือก)

หมายเหตุ:

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร มาที่ [email protected] และ [email protected] ภายใน 3 วันทำการ หลังการสมัครออนไลน์

ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

แหล่งขัอมูลฝึกงาน