SIAM KUBOTA CHALLENGE 6 INTERNSHIP PROGRAM

SIAM KUBOTA CHALLENGE INTERNSHIP PROGRAM

โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน (SIAM KUBOTA CHALLENGE INTERNSHIP PROGRAM)  (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3)
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจรในเอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ระหวางเอสซีจี (SCG)และคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน บริษัทฯ มีกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่การ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การขาย การตลาด การบริการหลังการขาย การขนส่ง การนำเข้าและส่งออก การให้บริการทางการเงินเพื่อเช่าซื้อ รวมถึงงานสนับสนุนด้านต่างๆ ได้แก่ บัญชี การเงิน ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการสนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เยาวชนไทยเป็นทั้ง “คนเก่งและคนดี” ซึ่งจะเป็ นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว
2. สำเนาหลักฐานผลการศึกษา (ล่าสุด 4 เทอม)

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล-นวนคร
ส่วนทรัพยากรบุคคล-นวนคร
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
101/19-24 หมู่ 20 ถนนนวนคร 10 นวนคร ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

การรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง www.siamkubota.co.th และสามารถสมัครผ่านทางช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหาร-ส านักงานใหญ่
บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  จังหวัดปทุมธานี
2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่
2.1. ทางไปรษณีย์
คุณธรรมรักษ์ คชิณภกัดิ์ส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหาร-ส านักงานใหญ่
บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
เลขที่ 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือ
2.2. ทาง E-MAIL : [email protected]

หมดเขตรับสมัคร 13 มีนาคม 2558 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.siamkubota.co.th/job_intern