รับนักศึกษาฝึกงาน โครงการ SCG Excellent Internship Program รุ่นที่ 19

โครงการฝึกงาน SCG Excellent Internship Program รุ่
กลับมาอีกครั้งกับโครงการฝึกงาน Excellent Internship Program รุ่นที่ 19 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครน้องๆ นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา/ทุกคณะ ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

หากใครสนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้เท่านั้น สมัครเลย>> https://forms.gle/2TsM3ugnB1QPZsEa7

หรือมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามผ่านทาง
Facebook: SCG Careers  Line: scgeip19
E-mail: [email protected]
Tel: 084-998-9224

แหล่งข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน