สถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮก รับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก รับนักศึกษาฝึกงาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก มีความประสงค์จะรับนักศึกษา จำนวน 3 อัตรา เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ฝึกงาน :  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ที่อยู่ Laan Copes van Cattenburch 123, 2585EZ The Hague

ช่วงระยะเวลาฝึกงาน

วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00–17.00 น. ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2561 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ

1. ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือองค์กรระหว่างประเทศ
2. ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
3. ติดตามและวิเคราะห์ข่าว
4. จัดเตรียมงานเทศกาลไทยในเนเธอร์แลนด์ ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2561
5. สนับสนุนและช่วยเหลืองานด้านต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ฝ่ายพิธีการทูต ฝ่ายกงสุลและนิติกรณ์ ฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ฝ่ายดูแลนักเรียนทุน ฝ่ายธุรการและการเงินการคลัง

คุณสมบัติ

1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง
2. สามารถฝึกงานได้ตามช่วงเวลาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนด
3. กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง
4. มีความรู้และความสนใจเ กี่ยวกับประเทศเนเธอร์แลนด์และทวีปยุโรป
5. มีทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก หากมีความรู้ภาษาดัตช์หรือภาษาฝรั่งเศสด้วย หรือมีความสามารถพิเศษอื่น (อาทิ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft Offices (Word, Excel และ Powerpoint) เป็นอย่างดี หากมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงาน graphic เช่น Adobe Illustrator ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) พร้อมจดหมายแนะนำตัว (Motivational Letter) และผลการศึกษาล่าสุด (Transcript) มาที่อีเมล์ [email protected] โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครฝึกงานภาคฤดูร้อน” ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 และจะประกาศผล วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเงื่อนไขการตรวจลงตราของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อย่างเคร่งครัด และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ในระหว่างการฝึกงาน ผู้ฝึกงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากสถานเอกอัครราชทูตฯ

อนึ่ง โดยที่กรุงเฮกเป็นที่ตั้ง ขององค์การระหว่างประเทศที่น่าสนใจหลายองค์การ ผู้ที่ประสงค์จะฝึกงานในเนเธอร์แลนด์อาจพิจารณาสมัครเข้าฝึกงาน กับองค์การระหว่างประเทศโดยตรง ตามข้อมูลที่แนบนี้ด้วย เพื่อสั่งสมประสบการณ์ในงานระหว่างประเทศ และเปิดโลกทรรศน์ของนักศึกษา

ลิงค์ที่มาของข้อมูล