เนสท์เล่รับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2561

nestle รับนักศึกษาฝึกงาน

เนสท์เล่รับนักศึกษาฝึกงาน

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา ที่ร่วมโครงการโดยเปิดโอกาส ให้มีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานในสายงานที่สำคัญๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต

นอกจากนั้น ยังจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างเนสท์เล่กับสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ให้รองรับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต

นักศึกษาฝึกงาน:

พัฒนาและนำองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในโลกของธุรกิจ โดยเป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาของนักศึกษาที่มาฝึกงาน

นอกจากนั้น นักศึกษาฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงรายวัน รวมทั้งจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกงานจากเนสท์เล่ ประเทศไทยหลังจากผ่านการฝึกงาน

ขอบเขตของโครงการ

เนสท์เล่ขอเชิญนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท ยื่นใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับทางบริษัท โครงการนี้เปิดรับนักศึกษาซึ่งมีความประสงค์ที่จะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งต้องการประสบการณ์การผ่านงานเพื่อใช้ในการสมัครงานในอนาคต ในสาขาดังต่อไปนี้:

 • Sales
 • Marketing
 • Legal
 • Finance & Accounting
 • Supply Chain
 • Human Resource
 • Technical & Production

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3
 • มีความประพฤติเรียบร้อยและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีแรงจูงใจ กระตือรือร้น มีความกล้า มีความคิดริเริ่ม และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

 • นักศึกษาฝึกงานจะต้องมาปฏิบัติงานเต็มเวลาในช่วงฝึกงาน
 • นักศึกษาฝึกงานกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

วิธีการสมัคร

นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะฝึกงานกับทางบริษัท กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ และจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่ อีเมลล์ [email protected] :

 1. ประวัติย่อ (Resume) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการคัดเลือกนักศึกษา

รับสมัคร : 1 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561
ขั้นตอนการคัดเลือก : 16 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561
ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางอีเมล์ : 1 เมษายน 2561

ระยะเวลาในการฝึกงาน

1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 (วันจันทร์-วันศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก 1 ชั่วโมง)

ที่มา  https://www.nestle.co.th/