กระทรวงการต่างประเทศรับนักศึกษาฝึกงาน 2018

กระทรวงการต่างประเทศรับนักศึกษาฝึกงาน

MFA Internship Program 2018

โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนองตอบต่อมาตรการบริหารทรัพยากรบุคคล และมาตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในช่วงก่อนสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสได้เตรียมตนเองเพื่อความพร้อมในการทำงาน และฝึกประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง มีการดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำและสอนงานจากพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ รวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดี สามารถเข้าถึงภารกิจของงานและหน่วยงาน ได้ด้วยความเข้าใจในเนื้อหาของงานและความถนัดของตนเอง ยังประโยชน์ สูงสุดต่อทุกฝ่ายร่วมกัน ทั้งตัวนิสิต/นักศึกษา สถาบันการศึกษา และกระทรวงฯ โดยระยะเวลาของโครงการฯ ประจำปีนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561

โครงการ MFA Internship Program 2018 เปิดรับสมัครน้องนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ทุกสาขาวิชา ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2561
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2203-5000

แหล่งข้อมูลฝึกงาน