BOT รับนักศึกษาฝึกงาน 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับนักศึกษาฝึกงาน

ธนาคารแห่งประเศไทย รับสมัครนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ เข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทย ในระหว่างปิดภาคการศึกษา เดือนสิงหาคม -ธันวาคม 2561

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี
– ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 3 (หลักสูตร 4 ปี ) หรือ ปีที่ 2 (หลักสูตร 3 ปี)
– มีผลการเรียน รวม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3.0

ปริญญาโท
– มีผลการเรียน 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.3

ปริญญาเอก
– ไม่กำหนด

สาขาวิชาที่เปิดรับฝึกงาน

– เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ การบัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอรื กฎหมาย ทรัพยากรมนุษย์ บรรณารักษ์หรือสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี/วัสดศาสตร์ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละปี

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2561

ค่าตอบแทน

วันละ 350 บาท (เฉพาะวันที่มาทำงาน)

ที่มาแหล่งฝึกงาน