bjc รับนักศึกษาฝึกงาน 2556

bjc รับนักศึกษาฝึกงาน
bjc รับนักศึกษาฝึกงาน

เนื่องด้วยบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะรับ นิสิต/นักศึกษาฝึกงาน เพื่อฝึกงานในช่วงเดือน มี.ค. – มิ.ย. 56

รายละเอียด
1. ระยะเวลาในการฝึกงาน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน 2556
2. มีค่าเบี้ยเลี้ยงให้ พร้อมหนังสือผ่านงาน
3. รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
4. รับสมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้ การตลาด/บัญชี/Finance / บุคคล/วิศวฯ ไฟฟ้า /วิศวฯ ทุกสาขาวิชา/ นิเทศฯ/ วารสารศาสตร์/อักษรฯ  /ฯลฯ

หากนิสิต/นักศึกษาท่านใดสนใจ สามารถส่งเอกสาร คือ  Resume พร้อมรูปถ่าย  มาได้ที่บริษัทฯ หรือส่งมาที่ E-mail : [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ซึ่งทางบริษัทฯจะประกาศผลนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกฝึกงานกับบริษัทภายในเดือนธ.ค.55

Application online : http://www.bjc.co.th/hrrecruit
Facebook fan page : www.facebook.com/bjcrecruitment
Tel : 02-367-1407-10
หมายเหตุ นักศึกษาจัดส่งเอกสารเฉพาะ Resume พร้อมรูปถ่ายเท่านั้น ส่วนเอกสารอื่นๆ นักศึกษายังไม่ต้องแนบมา จนกว่าบริษัทฯจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการฝึกงานกับบริษัทฯ หลังจากนั้นนักศึกษาจึงจะนำเอกสารที่สำคัญมาให้เพิ่มเติมในภายหลัง

ที่มา http://www.bjc.co.th/hrrecruit/th/BJCPositionDetail.aspx?positionCode=P2012.11

Add a Comment