AISรับนักศึกษาฝึกงานหลากหลายสาขา

โครงการก้าวไกลไปกับเอไอเอส (Growing with AIS)
โครงการก้าวไกลไปกับเอไอเอส (Growing with AIS)

โครงการก้าวไกลไปกับเอไอเอส (Growing with AIS) หรือ ที่มีชื่อเรียกสั้นๆ ว่า “จีเอ (GA) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง รากฐานการเรียนรู้ การทำงานจริง การปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงานให้กับน้องๆนักศึกษา รวมไปถึงการสร้างสัมพันธ์อันดีในหมู่นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ เพื่อสร้างมิตรภาพความร่วมมือ และเครือข่ายในอนาคต

ตลอดระยะเวลาการฝึกงานในโครงการฯ นอกเหนือจากการฝึกงานในแต่ละหน่วยงานแล้ว ยังมีกิจกรรมในส่วนที่ต้องทำร่วมกันตลอดระยะเวลาการฝึกงานอีกด้วย ซึ่งในแต่ละปีโครงการฯนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ นิสิต นักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ต่างสมัครเข้าร่วมโครงการฯกับเราอย่างล้นหลามเป็นประจำทุกปี น้องๆที่สนใจอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการฯ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และก้าวไกลไปกับเรา สามารถติดตามรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลย

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

 • เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม 2555 ทางไปรษณีย์ หรือ เดินทางมาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท เท่านั้น!!
  (งดรับ ใบสมัครทาง E-mail)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 โดยแบ่งเป็นรอบ เข้าสอบตามลำดับก่อน-หลัง จากวันที่สมัคร
 • สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2555
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการก้าวไกลไปกับเอไอเอส ภายในเดือนธันวาคม 2555 ทาง
  Web Site : http://www.ais.co.th/careers/GA
  Facebook : http://www.facebook.com/GrowingWithAIS

คุณสมบัติของนักศึกษาที่พิจารณารับเข้าฝึกงาน

 • นักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 แบบระบบ 4 ปี ภายในประเทศ ตามกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ดังนี้
  o กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า (สื่อสาร), อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมซอฟแวร์ และโทรคมนาคม
  o กลุ่มวิทยาศาสตร์ : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT
  o กลุ่มบริหารธุรกิจ : สาขาการตลาด, การบัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์ (เน้นการตลาด), คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  o กลุ่มสังคมศาสตร์/ ศิลปศาสตร์ : สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ และจิตวิทยา
  o กลุ่มสาขาอื่นๆ : สามารถฝึกได้ในส่วนงานธุรการ หรือ สำนักบริการลูกค้า AIS Shop (ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
 • สัญชาติไทย
 • เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนในระบบทวิภาค ไม่ต่ำกว่า 2.70
 • สามารถฝึกงานในช่วง เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2556
 • เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงต่อการฝึกปฏิบัติงาน และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับบริษัท

สถานที่ และวันเวลาการฝึกงาน

 • ฝึกปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 • วันเวลาฝึกปฏิบัติงาน : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น.

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และ แบบสอบถามเพิ่มเติม (ต้องกรอกด้วยลายมือเท่านั้น)
 • สำเนา Transcript ฉบับล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1 ฉบับ
 • รูปถ่ายสุภาพ (สี) ที่ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เท่านั้น ขนาดระหว่าง 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (โปรดติดมาในใบสมัครให้เรียบร้อย)

วิธีการสมัคร:สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
พร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัคร ส่งมาที่

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (นักศึกษาฝึกงาน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
414 อาคารอินทัช ชั้น 12
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

(กรณีส่งทางไปรษณีย์ บริษัทฯขอยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์รับเป็นสำคัญ)

สอบถามเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ : 0-2615-3027 หรือ 0-2687-4241
http://www.ais.co.th/careers/GA/recruit.html

Add a Comment