ปตท.สผ. รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน2556

ปตท.สผ. รับนักศึกษาฝึกงาน
ปตท.สผ. รับนักศึกษาฝึกงาน

โปรแกรมการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปตท.สผ. ประจำปี 2556

ปตท.สผ. มีนโยบายรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ
ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสนำความรู้จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และมีประสบการณ์จริงในการทำงานในองค์กรซึ่งสามารถนำไปใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างการฝึกงาน
1. เบี้ยเลี้ยงรายวัน (เฉพาะวันฝึกงาน)
2. ความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และโอกาสในการเยี่ยมชมแหล่งผลิต
3. ประสบการณ์ในการทำงาน ในลักษณะงานโครงการหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจริง
4. ประกาศนียบัตร สำหรับการฝึกงานที่ไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาทั้งหมด

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ในสาขาดังต่อไปนี้ เท่านั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ปิโตรเลียม, เคมี, เครื่องกล, ไฟฟ้า, วัดคุม
คณะวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี : ธรณีวิทยา, เทคโนโลยีธรณี, ธรณีศาสตร์, ธรณีฟิสิกส์
อื่น ๆ : บัญชี, มนุษยศาสตร์
2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70
3. ระยะเวลาการฝึกงาน: 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556 (จันทร์-ศุกร์)

วิธีการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร โดยกรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษ และแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
– รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1” (ติดลงบนใบสมัคร)
– ทรานสคริปต์ หรือรายงานผลการเรียนจากเวบไซด์มหาวิทยาลัย
– Resume (ภาษาอังกฤษ) โดยบอกถึงประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมระหว่างการศึกษา การอบรม เป็นต้น

2. วิธีส่งใบสมัคร
– E-mail ถึง [email protected] (สามารถส่งได้เฉพาะไฟล์นามสกุล .pdf, .doc, .docx และมีขนาดไม่เกิน 2 MB เท่านั้น) หรือ
– ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

สมัครฝึกงาน ปตท.สผ. ประจำปี 2556 – HRR
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้นที่ 23
ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กทม. 10900

ระยะเวลารับใบสมัคร : 25 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555

แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : 19 ตุลาคม 2554 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนผ่านทาง PTTEP Web site)
สอบข้อเขียน : ประกาศผ่านทาง PTTEP Web site
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านอีเมล์ : [email protected]

ที่มา http://www.pttep.com/th/CareerStudentTraineeProgram.aspx 

Add a Comment