ทุนอบรมการให้บริการทางการบิน ปี 2561

ทุนอบรมการให้บริการทางการบิน

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศรับสมัครผู้สนใจ สอบรับทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว มณฑลไหหลำ โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก มูลนิธิไหหนาน ซือหัง (Hainan CiHang Foundation) โดยคุณสมบัติผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับการแนะนำให้สมัครทำงานที่บริษัทการบิน สังกัดบริษัท Hainan Airline หรือบริษัทการบินของประเทศไทย โดยการอบรมในหลักสูตรนี้มีระยะเวลาในการอบรม 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2561 จัดอบรม ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว มณฑลไหหลำ

โครงการ 2 ปีๆ ละ 50 ทุน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. อายุไม่เกิน 25 ปี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และอ่านภาษาอังกฤษได้
5. มีบุคลิกภาพและอารมณ์แจ่มใส
6. เอื้อมมือแตะได้ถึงระดับ 212 เซนติเมตร
7. ผิวกายภายนอกไม่มีรอยแผลเป็น และรอยสัก
8. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
9. นักศึกษาที่มีฐานะยากจน มีความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครขอรับทุนเข้าการอบรมระหว่าง วันที่ 20 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-701-8484 อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผอ.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลฝ่ายไทย

ลิ้งค์ที่มาแหล่งทุนการศึกษา