กสท รับสมัครงานวุฒิ ปวส. ป.ตรี-โท รวมกว่า 16 อัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 16 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2563

ประกาศรับสมัครงาน