สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน-BOI รับสมัครข้าราชการ วุฒิป.ตรี 10 ตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครข้าราชการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15,000 – 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 10 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ

(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ

(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ)

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการสอบ ดังนี้

(1) ข้อสอบวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และการส่งเสริมการลงทุน (100 คะแนน)
(2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension) 100 คะแนน

เงื่อนไข :ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์

ประกาศรับสมัคร : http://www.boi.go.th