ประกวด RECO Young Designer Competition 2012

RECO Young Designer Competition
RECO Young Designer Competition

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2012 โดยมีแนวคิดของการประกวดคือการนำวัสดุที่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ หรือ PET ตลอดจนการนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบให้เกิดประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly Product Design)

โดยมุ่งหวังให้เยาวชนไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือในสถาบันด้านการออกแบบ นักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไป ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำวัสดุที่เหลือใช้มาออกแบบ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับ(Fashion and Accessories Design) และ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Design)

กำหนดการดำเนินงาน
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 26 ตุลาคม 2555
ส่งผลงานระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม-15ธันวาคม 2555
ด้าน Fashion and Accessories Design (แบบวาด; Mood Board และ Flash   Pattern)
ด้าน Furniture Design (แบบแสดงผลงานแบบ3มิติ)
กิจกรรม Work Shop 30 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลเข้ารอบรอบแรก 30ทีม 18 ธันวาคม 2555
การนำเสนอผลงานของผู้เข้ารอบ 30 ทีม 21 ธันวาคม 2555
ประกาศผลเข้ารอบสุดท้าย 15 ทีม 25 ธันวาคม 2555
ปรับแบบครั้งสุดท้ายก่อนผลิตผลงานต้นแบบ 7 มกราคม 2556
Fitting 1 มีนาคม 2556 (สำหรับผู้ส่งผลงานประกวดด้าน Fashion and Accessories  Design)
รอบตัดสิน 9 มีนาคม 2556

หลักเกณฑ์การสมัคร & คุณสมบัติผู้เข้าประกวด :
อายุระหว่าง 17 – 30 ปี
กำลังสึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับปวช. หรือ
กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ ระดับ ปวส. หรือ
กำลังศึกษาในสถาบันที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการออกแบบ หรือ
นักออกแบบอิสระหรือประชาชนทั่วไป
ผู้เข้าประกวดต้องไม่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ หรืออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

หลักฐานการสมัคร
ใบสมัคร
(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.indoramaventures.com/recoyoungdesigner
และทาง www.facebook.com/recoyoungdesigner)
รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
สำเนานักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

ที่มา : http://www.indorama.net/recoyoungdesigner/index.php

Add a Comment