SCG ให้ทุนเด็กช่าง สร้างชาติ

ทุนการศึกษา SCG
ทุนการศึกษา SCG

SCG ให้ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ” โครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี สำหรับนักเรียน ม.3 ที่เรียนต่ออาชีวะสาขาช่างอุตสาหกรรม

ทุนการศึกษา
เป็นทุนการศึกษาให้เปล่าจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้น สูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และมีโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ โดยมีมูลค่าทุน ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะได้รับทุนดังนี้
– ทุนการศึกษาแรกเข้า ปี การศึกษาละ 20,000 บาท (สองหมี่นบาทถ้วน)
เมื่อจบการศึกษาในแต่ละปี จะพิจารณาให้ทุนตามผลการเรียน ดังนี้
– เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปจะได้รับทุน 20,000 บาท (สองหมี่นบาทถ้วน)
– เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 จะได้รับทุน 15,000 บาท (หนึ่งหมี่นห้าพันบาทถ้วน)
– เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 มูลนิธิฯ จะยกเลิกการให้ทุน โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

2. ในกรณีศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะได้รับ
ทุนต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ปวช.1-ปวช.3 ดังนี้
– เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปจะได้รับทุน 25,000 บาท (สองหมี่นห้าพันบาทถ้วน)
– เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 จะได้รับทุน 20,000 บาท (สองหมี่นบาทถ้วน)
– เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 มูลนิธิฯ จะยกเลิกการให้ทุน โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.7 และต้องส่งผลคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อประกอบการพิจารณา
2. สามารถเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2556
3. มีความประพฤติดี มีความขยันหมั6นเพียรในการศึกษา

รับสมัคร: ตั้ง แต่วันนี้-15 พฤษภาคม 2556

ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่
มูลนิธิเอสซีจี  : นางสาววลัยรัตน์ ประภากมล หรือ นายเขมณัฏฐ์ พัฒนเมธาวัฒน์
อาคาร 30C เลขที6 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800
โทร. 0 2586 3446 หรือ 0 2586 2110
http://www.scgfoundation.org/th/index.asp หัวข้อ โครงการ “เด็กช่าง สร้างชาติ”

Add a Comment