ธ.แห่งประเทศไทยให้ทุนม.ปลาย ต่อป.ตรีต่างประเทศ

ทุนปริญญาตรี ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนปริญญาตรี ธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภทบุคคลที่สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุน ม.ปลาย) เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.  ทุนการศึกษาประเภทบุคคลที่สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุน ม. ปลาย)
จำนวน 3 ทุน เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อกลับมาปฏิบัติงานที่ ธปท.
–  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล หรือ Mechatronic Engineering)
จำนวน 1 ทุน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี
–  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
จำนวน 2 ทุน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
1.  มีสัญชาติไทย เป็นโสด อายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 26 กันยายน 2555
2.  ไม่เป็นบุตรพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย (เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนวิวัฒนไชยาสรณ์)
3.  มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม ในการรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2556
4.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.5
5.  ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงาน ชดใช้ทุนใด ๆ

การสมัครสอบ
1.  ขอรับใบสมัครและแบบฟอร์มอื่นๆ ที่ทีมทุนการศึกษา อาคาร 1/3
ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ระหว่างเวลา 8.30–16.30 น. หรือ download จาก www.bot.or.th   > สมัครงาน ฝึกงานและทุน > ทุนการศึกษา
2.  การยื่นใบสมัครและหลักฐาน ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2556
ส่งด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง
“ทีมทุนการศึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคาร 1/3 ธนาคารแห่งประเทศไทย 273
ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
พร้อมทั้งวงเล็บมุมซองว่า (สมัครทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)”

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1.  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป เขียน ชื่อ-นามสกุล หลังรูปถ่ายทุกรูปด้วย
2.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา
(ใบ ร.บ.1-ป.) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ชุด โดยให้ผู้สมัครเขียน “รับรองสำเนาถูกต้อง”
3.  หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น (ตามแบบฟอร์ม ธปท.1
4.  หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองให้ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ตามแบบฟอร์ม ธปท. 2)
5.  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

การสอบคัดเลือก
1.  วิธีการคัดเลือก
การประเมินความเหมาะสมในการรับทุน พิจารณาจาก
–  คะแนนสอบข้อเขียนทุนเล่าเรียนหลวง ร้อยละ 70
–  คะแนนสัมภาษณ์โดย ธปท. ร้อยละ 30
2.  กำหนดการสอบคัดเลือก
–  ธปท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
ทาง BOT Website ที่ www.bot.or.th หัวข้อสมัครงาน ฝึกงานและทุน ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ที่มา http://www.bot.or.th/

Add a Comment