ม.มหิดลให้ทุนปริญญาโท-เอก กว่า 150ทุน

โครงการ ทุนการศึกษา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาส ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการร่วมเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

จำนวนทุน (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
150 ทุน

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 1 (ภาคต้น) : 1 ก.พ – 10 เม.ย. 63
รอบที่ 2 (ภาคต้น) : 11 พ.ค. – 10 ส.ค. 63
รอบที่ 3 (ภาคปลาย) : 15 พ.ย. – 11 ธ.ค. 63

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา