แบงค์ชาติให้ทุนปริญญาโท-เอก ต่างประเทศ

แบงค์ชาติให้ทุนปริญญาโท เอก
แบงค์ชาติให้ทุนปริญญาโท เอก

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)กำลังเปิดรับสมัครเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในต่างประเทศ ประจำปี 2555จำนวน 5ทุน ดังต่อไปนี้

1.ทุนที่รับสมัคร เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ การเงินหรือ Financial Engineering หรือ MBA (Finance) ในสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนดที่ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา

2.คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2555
2.3 เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถานศึกษาที่ ธปท. ก าหนด ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ อังกฤษ
2.4 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
2.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
2.7เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

3.การสมัครสอบ
3.1 วันที่รับสมัคร : เปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2555
3.2 ใบสมัคร : Download จาก http://www.bot.or.th หัวข้อ : สมัครงาน ฝึกงานและทุน – พร้อมแล้วสมัครเลย – ทุนการศึกษา
3.3 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
(1) ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
(2) ประวัติย่อ (Resume)
(3) สำนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
(4) หลักฐานทางการศึกษา ดังนี้
– หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา หรือ หนังสือจากสถานศึกษาแสดงว่ากำลังศึกษา ในระดับการศึกษา สาขาวิชา และสถานศึกษาตามที่ ธปท. กำหนด
– สำเนา Transcript ที่แสดงผลการเรียนของวุฒิการศึกษาที่ผ่านมาในทุกระดับปริญญาและ Transcript ของภาคการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมดกรณีกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทหรือเอก จำนวน 1ชุด
(5) ให้ผู้ที่สมัครรับทุน แนบรายชื่อวิชา พร้อมคำอธิบายประกอบของหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา หรือกำลังศึกษา และหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์ (Dissertation) (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก โดยให้ความสำคัญกับเนื้อหาวิชาเรียนที่เป็นประโยชน์กับงานของ ธปท.

การยื่นใบสมัครและหลักฐาน
– สำหรับผู้ที่พำนักในประเทศไทย ยื่นด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์
(จะถือวันที่ ธปท. ประทับตรารับเอกสารเป็นวันที่รับสมัคร) ตามที่อยู่ดังนี้

ทีมสรรหาและนักเรียนทุน 3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาคาร 1/3 ชั้น 2
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

– สำหรับผู้ที่พำนักในต่างประเทศ ส่งทาง E-Mail พร้อม Attached File
มาที่ [email protected] หรือ ส่งทางไปรษณีย์
(จะถือวันที่ ธปท. ได้รับ E- mail หรือ ธปท.ประทับตรารับเอกสารเป็นวันที่รับสมัคร)ตามที่อยู่ ดังนี้
Recruitment and Scholarship Team 3
Human Resources Department
(To Apply BOT’s Scholarship)
Bank of Thailand
Floor 2 Building 1/3
273 Samsen Road, Bangkhunprom,
Bangkok, Thailand 10200

อ้างอิงแหล่งทุนการศึกษา : http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/HeadAnnouce/Pages/annoucement.aspx 

Add a Comment