อายิโนะโมะโต๊ะให้ทุนต่อโทเต็มจำนวน ที่ญี่ปุ่น

โครงการ Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students
โครงการ Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำกี พ.ศ. 2557 โครงการ Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students ประเภท ทุนการศึกษาปริญญาโท-การศึกษาวิจัย เต็มจำนวน ไม่มีข้อผูกมัก

วัตถุประสงค์
โครงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก 5 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเชีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์) ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ให้ได้รับทุนการศึกษาก่อนที่จะเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้มีความประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้สามารถนำภูมิภาคเอเชียไปสู่ศตวรรษที่ 21 และมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและโลก พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
ผู้ขอรับทุนที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเอกใดๆ ในด้านวิทยาศาสตร์ (ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์และสาขาสัตวแพทยศาสตร์) ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
–  ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีสัญชาติไทย อินโดนีเชีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หรือเวียดนาม และมีภูมิลำเนา หรือ อาศัยอยู่ในประเทศนั้น
–  ผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา (ในระบบการศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ปี) และต้องได้รับหนังสือรับรอง(recommendation letter) จากอธิการบดี และ/หรือ คณบดี หรืออาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา หรือ อาจารย์ท่านอื่นๆที่มีคุณวุฒิครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโตเกียว
–  ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557
โดยหลักการ ผู้ขอรับทุนต้องสามารถผ่านกระบวนการพิจารณาจนได้รับการตอบรับให้เป็น Postgraduate International Research Student (จากนี้ไปเรียกว่า “นักศึกษาวิจัย”) จากมหาวิทยาลัยโตเกียว และลงทะเบียนเป็นนักศึกษาวิจัยภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 หรือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ขอรับทุนอาจเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยตรงในบางคณะของมหาวิทยาลัยโตเกียวได้ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ขอรับทุนจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจนได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยโตเกียว และลงทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 หรือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
– ผู้ขอรับทุนต้องมีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์ขั้นต้น เพียงพอสำหรับการเป็นนักศึกษาวิจัยหรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขานั้นๆ  ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
– ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและสมัครจาก 5 ประเทศที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งต้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกในทุกขั้นตอนตามที่กำหนด
ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีแรงจูงใจที่จะศึกษา
ผู้สมัครขอรับทุนต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด

มูลค่าทุนการศึกษา
–  นักศึกษาวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย: 150,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี)
–  นักศึกษาระดับปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัย: 180,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี)
–  ค่าธรรมเนียมการสอบ, ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา: จ่ายเต็มจำนวนตามจริง
–  ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น): จ่ายเต็มจำนวนตามจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 เยน (เทียบเท่ากับมูลค่าตั๋วที่นั่งชั้นประหยัด)

หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2556

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบเป็นจดหมายลงทะเบียนมาที่
คุณธนพล สัณฐิติวัฒนกูล
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2247-7000 ต่อ 1569, 1509, 1512
http://www.ajinomoto.co.th

Add a Comment