ราชภัฏอุตรดิตถ์ให้ทุนปริญญาโท/เอก

ราชกัฎอุตรดิตถ์ให้ทุนปริญญาโท เอก
ราชกัฎอุตรดิตถ์ให้ทุนปริญญาโท เอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีนโยบายการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่บุคคลภายนอกเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรมีประกาศรับสมัครทุนบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกดังรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนทุน
มหาวิทยาลัยให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 23 ทุน

คุณสมบัติของผู้รับทุน
– มีสัญชาติไทย
– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท, ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สำหรับผู้ขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่ออย่างเป็นทางการแล้วจากมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ โดยมีหลักฐานการรับเข้าเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศอยู่แล้ว
– ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ วันประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
– ผู้สมัครขอทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับปริญญาตรี และผู้สมัครขอทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับปริญญาตรี และผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับปริญญาโทสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามข้างต้น
แต่เป็นสาขาวิชาที่คณะต้องการให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
– เป็นผู้ที่ศึกษาตรงกับสาขาที่มหาวิทยาลัยต้องการ

ลักษณะของทุน
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรทุนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายนอก พ.ศ. 2552
– ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ตามหลักฐานการจ่ายจริงของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เข้าศึกษาต่อ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
– ค่าเอกสารตำรา วัสดุการศึกษาภาคเรียนละ 5,000 บาท สำหรับระดับปริญญาโทและภาคเรียนละ 6,000 บาท สำหรับระดับปริญญาเอก
– ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนละ 6,000 บาท ตลอดภาคเรียนที่ ลงทะเบียนเรียน
– ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีจำเป็นที่เครื่องมือมีมูลค่าสูงให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ทั้งนี้ผู้ขอทุนต้องยื่นความจำนงขอทุนก่อน

วิธีการขอรับทุน
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 6 ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0-5541-6601-30 ต่อ 1645, 1720, 1647

ที่มา : http://uttaradit.uru.ac.th/~personnel/news/work/tun/1-55.pdf

Add a Comment