ABAC ให้ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เรียนต่อป.ตรี

ABACให้ทุนเฉลิมพระเกียรติ ระดับปริญญาตรี
ABACให้ทุนเฉลิมพระเกียรติ ระดับปริญญาตรี

ในวโรกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยใช้ชื่อว่า   “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี”   เพื่อมอบให้แก่ นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มี โลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะ ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา
–   นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา (โดยความเห็นชอบของโรงเรียน) จะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา พร้อมหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียนที่ฝ่ายแนะแนว ณ โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
–   นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องส่งไฟล์ผลงานของตน ในรูปแบบของไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ขนาดไม่เกิน 20 MB ทาง E-mail: [email protected] ทั้งนี้ไฟล์ผลงานของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ www.au.edu (ทั้งนี้ถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บุคคลภายนอกทราบข้อมูลส่วนใดในไฟล์ผลงานของท่าน เช่น  ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ ให้ทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลในส่วนนั้นก่อนส่งไฟล์ผลงานให้กับมหาวิทยาลัย)
–   โรงเรียนของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องยื่นเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา  ดังนี้

จดหมายแจ้งรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมระบุ คณะ และ/หรือ สาขาวิชา ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ โดยผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม  พร้อมตราประทับของโรงเรียน
แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับทุนฯ
ใบสมัครขอรับทุนฯ ของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา (พิมพ์จากเว็ปไซต์ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu)

หลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการเรียนของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา สำเนาใบ ปพ. 1-4   (5 ภาคการศึกษา)

ส่งเอกสารดังกล่าวให้กับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 ตามที่อยู่ ดังนี้
นายเดชา  วีระพัฒนกุล
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ซ. รามคำแหง 24  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

    คณะที่เปิดให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา* มีดังนี้  
คณะทางสายศิลป์     คณะทางสายวิทย์
คณะบริหารธุรกิจ**     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์     คณะวิศวกรรมศาสตร์
–  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ    –  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
–  สาขาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ    –  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
–  สาขาภาษาจีนธุรกิจ            –  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
–  สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
–  สาขาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า           –  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะนิติศาสตร์     คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะนิเทศศาสตร์***     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์***
คณะดนตรี***

    หมายเหตุ
* การเลือกคณะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นผู้กำหนด
** ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์ (Management – Commerce Concentration)
*** ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้

–   ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่www.scholarship.au.edu ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 พร้อมพิมพ์และส่งใบสมัครขอรับทุนฯ มาด้วย ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนต้องสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อขอรับรหัสนักศึกษาและบัตรนักศึกษาชั่วคราวของมหาวิทยาลัยฯ
–   ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องอนุญาตให้เผยแพร่ผลงานของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ www.au.edu
–   มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่www.scholarship.au.edu
–   ผู้สมัครขอรับทุนฯ ที่ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้ได้รับทุนฯ ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสัญญา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” จำนวน 2 ฉบับ
–   ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ที่ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้าร่วมประชุม “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 โดยจะแจ้งเวลาการประชุมมาในภายหลัง ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.eduและจะต้องนำเอกสารมายื่นที่ห้องประชุมด้วย ดังนี้
–   สัญญา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” จำนวน 2 ฉบับ
–   สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง (บิดา หรือ มารดา เท่านั้น) จำนวน 1 ใบ

    อ่านรายละเอียดโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่     http://www.scholarship.au.edu/

Add a Comment