สกอ.ให้ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

เพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี หรือมีผลการเรียนดี ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ/ สาขาขาดแคลน ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงประกาศการดำเนินงานโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กลุ่มเป้าหมาย
เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2555 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี หรือมีผลการเรียนดี ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ/ สาขาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

2. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
2.1 เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.2 บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชน มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อยโดยต้องศึกษาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดหลักสูตร
2.4 เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2555 ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.5 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ 1/ 2555 และไม่อยู่ในสภาพรอพินิจ/ วิทยาทัณฑ์ (Probation)
2.6 มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
2.7 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนค่าครองชีพจากทุนอื่นใด หรือเคยได้รับทุน หรืออยู่ระหว่างการรับทุนโครงการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

สำหรับพระภิกษุ สามเณร
2.8 เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.9 บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลานราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.10 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ หรือสอบเทียบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือจบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ
เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย โดยต้องศึกษาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดหลักสูตร และจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปีก่อนการรับสมัคร

3. จำนวนทุน และสาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา

ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ/ สาขาขาดแคลน ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียดจำนวนทุน และสาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา

4. หลักฐานการรับสมัคร
4.1 ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน โดยเขียนชื่อ-นามสกุล กำกับไว้ด้านหลังรูปด้วย (ใบสมัครสามารถสั่งพิมพ์โดยตรงได้จากเว็บไซต์ www.mua.go.th หัวข้อทุนการศึกษา)
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา/ มารดา หรือผู้อุปการะ ที่ลงนามรับรองสำเนา
4.4 สำเนาใบแสดงผลการเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ที่มีครบ 6 ภาคการศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนา
4.5 สำเนาใบแสดงผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/ 2555 พร้อมลงนามรับรองสำเนา
4.6 หนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษา

5. วิธีการสมัคร
5.1 ผู้ประสงค์จะขอรับทุนจะต้องแจ้งความจำนงและขอใบสมัครได้จากสถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาอยู่
5.2 กรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน6 เดือน โดยเขียนชื่อ-นามสกุล กำกับไว้ด้านหลังรูปด้วยหมึก และแนบหลักฐานการรับสมัครให้ครบถ้วน
5.3 ผู้สมัครต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีลงนามในหนังสือรับรองของสถานศึกษา ตามแบบที่กำหนดในใบสมัคร
5.4 ยื่นใบสมัครต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาอยู่ เพื่อให้สถาบันฯ คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและสมควรได้รับทุน

6. ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 โดยสมัครได้ที่สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครศึกษาอยู่

7. เกณฑ์การคัดเลือก
7.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
7.2 พิจารณาจากสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ/ สาขาขาดแคลน ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามจำนวน และสาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
7.3 พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ 1/ 2555 และไม่อยู่ในสภาพรอพินิจ/วิทยาทัณฑ์ (Probation)
7.4 ขาดแคลนทุนทรัพย์/ มีฐานะยากจน
7.5 นักศึกษา บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ เคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
7.6 พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์

8. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
8.1 สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และสมควรได้รับทุนการศึกษาเบื้องต้น เพื่อเสนอชื่อพร้อมใบสมัครไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8.2 คณะกรรมการคัดเลือกทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนตามเกณฑ์การคัดเลือก และการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนที่ได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากสถาบันอุดมศึกษา
8.3 ผลการพิจารณาคัดเลือก ถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการคัดเลือกทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และถือเป็นยุติ ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาส่งใบสมัครผู้สมควรได้รับทุนให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555

9. การสอบสัมภาษณ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน ในวันที่ 11 มกราคม 2556 ทางเว็บไซต์ www.mua.go.th

http://202.44.139.20/newspaper/anc_doc/20121105142954.pdf

Add a Comment