ทุนเรียนพยาบาล สภากาชาดไทย

วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้ประกาศกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ประเภทรับตรงออกมาแล้ว
นอกจากการรับตรงปกติแล้ว ประเด็นที่อยากชี้ให้น้อง ๆ เห็นในวันนี้ก็คือ คนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าไปนั้นจะได้รับ “ทุนการศึกษา” จำนวนถึง 90 ทุนเลยทีเดียว
แต่…การที่จะผ่านด่านการคัดเลือกเข้าไปได้นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่ เพราะเขากำหนดคุณสมบัติเอาไว้ละเอียดยิบทีเดียว ซึ่งต้องศึกษาให้ดี ๆ เพราะเคยมีตัวอย่างของคนที่คุณสมบัติด้านร่างกายไม่ผ่านเกิดขึ้นมาแล้ว

คุณสมบัติด้านร่างกายและจิตใจ

มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

  มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

   มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาท (neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

– โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีโดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
– โรคหัวใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
– โรคความดันเลือดสูง
– โรคอ้วน
– ภาวะไตวายเรื้อรัง
– โรคเบาหวาน
– วัณโรคระยะไม่สงบ หรือ โรคปอดเรื้อรังซึ่งอาจขัดขวางต่อการศึกษา
– ติดสารเสพติดให้โทษ
– ตาบอดแม้แต่ข้างเดียวหรือสายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตา ต่ำกว่า 6/24ทั้ง 2 ข้าง หรือตาบอดสีหรือมีความผิดปกติในการเห็นภาพ
–  หูหนวกหรือหูตึง จากการผิดปกติทางประสาท (Sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว
–  มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขนขา
–  โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับทุนสภากาชาดไทย โดย

1. การรายงานตัวยืนยันสิทธิและทำสัญญา

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มารายงานตัวและทำสัญญาเข้าศึกษา ณ ตึกราชูปถัมภ์ ชั้นล่าง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 ผู้ที่ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิของตนเองตามวันและเวลาที่ระบุ ถือว่าสละสิทธิ

2. ทุนการศึกษาและข้อผูกพัน

2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับทุนสภากาชาดไทย โดยจะต้องทำสัญญารับทุนการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับสิทธิประโยชน์และมีเงื่อนไขการชดใช้ทุน ดังนี้

2.1.1 สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะได้รับ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุง ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายประจาเดือน 2,000 บาท/เดือน ตามที่ระบุไว้ในสัญญา รวมเป็นเงินทุนตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา เป็นเงินประมาณ 404,500.00 บาท (สี่แสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

2.1.2 เงื่อนไขการชดใช้ทุน ภายหลังสาเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี และกรณีที่ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินเป็นจานวน 2 เท่าของเงินทุนที่รับไป พร้อมดอกเบี้ย

2.1.3 ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ จนสภากาชาดไทยงดให้ทุน หรือต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตามระเบียบฯ หรือลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เงินให้แก่สภากาชาดไทยคานวณตามระยะเวลาที่ได้ทำการศึกษานับ ตั้งแต่ได้รับทุน รายละเอียดเป็นไปตามสัญญาการรับทุน

2.1.4 นักศึกษาหญิงทุกคนต้องเข้าพักในหอพักของวิทยาลัยพยาบาลฯ ตลอด 4 ปี นักศึกษาชายไม่มีหอพักให้ แต่ให้ทุนค่าหอพักเท่ากับนักศึกษาหญิง

การรับสมัคร และการส่งเอกสาร

17 กันยายน 2555 – 15 พฤศจิกายน 2555

พิมพ์ใบสมัครออกจากเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย ที่ http://www.trcn.ac.th หรือที่ http://www.redcross.or.th

Add a Comment