ทุนรัฐบาลบรูไน 2013-2014

ทุนรัฐบาลบรูไน
ทุนรัฐบาลบรูไน

รัฐบาลบรูไนยินดีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในประเทศบรูไนในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ในมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Aii, Institut Teknologi Brunei โดยผู้สมัครระดับปริญญาตรีต้องมีอายุระหว่าง 18-25 ปี และผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

ขอบเขตของทุน
– ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษาในระดับที่ได้รับทุน
– ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
– ค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ 500 ดอลลาร์บรูไนหรือประมาณ 12,500 บาท
– ค่าอาหาร เดือนละ 150 ดอลลาร์บรูไนหรือประมาณ 3,750 บาท
– ค่าหนังสือ ปีละ 600 ดอลลาร์บรูไนหรือประมาณ 15,000 บาท

ขั้นตอนการสมัครและเอกสารที่ใช้
1. ใบสมัคร และสำเนา 3 ใบ
2. รูปขนาดเดียวกับที่ติดบนหนังสือเดินทาง 3 รูป
3. สำเนาเอกสารแสดงการจบการศึกษาระดับที่ผ่านมา 3 ใบ
4. สำเนาเรียงความ (อยู่ในใบสมัคร)
5. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาสูติบัตร อย่างละ 3 ใบ
6. สำเนาใบรับรองความประพฤติ 3 ใบ (ขอได้จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
7. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลสอบภาษาอังกฤษ ทรานสคคริปต์ โดยต้องอยู่ในรูปแบบแปลเป็นภาษาอังกฤษ

หมดเขตสมัคร 14 กุมภาพันธ์ 2013

ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่
Technical Assiatance Division , Ministry of Foreign Affairs and Trade
Bandar Seri Begawan BD2710
Brunei Darussalam

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mofat.gov.bn/index.php/bd-scholarship-2013-2014

Add a Comment