ทุนแลกเปลี่ยน 2020-2021 Global Undergraduate Exchange Program

Fulbrght Global UGRAD

สถานทูตอเมริกันประจําประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน
(ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขัน ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสําหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน
เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นําและเรียนรู้ชีวิต สังคม
วัฒนธรรมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสําหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่กําหนด) สําหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2020 หรือ Spring 2021

ประโยชน์ที่จะได้รับสําหรับทุน

– ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจํานวนจาก The Bureau of Educational and
Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาโดยมี World
Learning (ประเทศสหรัฐอเมริกา)และ Fulbright Thailand (ประเทศไทย)
เป็นผู้บริหารทุนการศึกษา
– เข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาและพักร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริกันหรือครอบครัวชาวอเมริกัน
– ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นเวลา 20
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และร่วมประชุมสัมมนาร่วมกับผู้รับทุน Global UGRAD
จากประเทศอื่น ๆ ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาผู้นําและทักษะในการทํางาน
– อาจมีโอกาสได้รับการอบรมภาษาอังกฤษ ในสหรัฐฯ ก่อนเข้ารับทุน
– ได้รับการประสานงานในภาพรวม การปฐมนิเทศ และการดูแลจากฟุลไบรท์
ประเทศไทย ทําให้มีโอกาสได้สร้างเครือข่ายกับผู้ได้รับทุนฟุลไบรท์อื่นๆ
ทั้งที่จะไปในปี เดียวกัน รวมถึงศิษย์เก่าทั้งไทยและอเมริกัน
– ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Global UGRAD ในภาพรวมได้ที่ http://www.worldlearning.org/ugrad และ ศึกษาคุณสมบัติและขั้นตอนการสมัครสําหรับนักศึกษาไทย ได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-global-ugrad/

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ปิดรับสมัครและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
– เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่กําลังศึกษาอย่ในระดับ ปริญญาตรีชั้นปี ที่
1 เป็นต้นไป (สําหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น จะต้องเหลือระยะเวลาอีกอย่างน้อย 1
ภาคการศึกษาในการลงทะเบียนเรียน เพื่อที่จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว)
– นักศึกษาในทุกสาขาวิชาสามารถสมัครได้โดยในรอบการรับสมัครปี 2020
โครงการเน้นให้ความสําคัญกับสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจ (Business
Administration) การประกอบการ (Entrepreneurship) และสาขาสะเต็มศึกษา
(STEM) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทั้งนี้
ในบางสาขาวิชา เช่น กฎหมาย แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสผู้ป่วยหรือสัตว์ที่ใช้ในการทดลองอาจจะมีข้อจํากัดในการลงเรียนวิชาเอกตามสาขาข้างต้น
หากได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการ
นิสิต/นักศึกษาอาจต้องลงเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกแทน
– เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภูมิภาค
หรือเป็นนักศึกษาที่สังกัดวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) นักศึกษาที่กําลังศึกษาอย่ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่สามารถสมัครได้
– นักศึกษาที่มีข้อจํากัดทางร่างกายแต่สามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถสมัครทุนนี้ได้ไม่ว่าจะศึกษาอย่ในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคหรือในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
– มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นํา ทํากิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
ได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษาที่ตนสังกัดให้เข้าร่วมโครงการหากได้รับการพิจารณาคัดเลือก
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน
รวมถึงต้องสามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองผ่าน Skype
ในสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ หรือผ่านระบบ Video Conference ณ
ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษา (American Corner)
ในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งในจํานวน 4 แห่ง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

เอกสารประกอบการสมัคร

– เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากระบบใบสมัครออนไลน์ (Online Application) ซึ่งต้องพิมพ์ก่อนระบบปิ ดรับสมัคร
– เรียงความภาษาอังกฤษ 2 ข้อ ตามหัวข้อที่ระบบกําหนด ข้อละ 450-600 คํา
– Official Transcript (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริงที่ออกโดยมหาวิทยาลัย
มีลายเซ็นผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและตรามหาวิทยาลัยกํากับ
(ผู้สมัครไม่ต้องเซ็นรับรองเนื่องจากเป็นเอกสารฉบับจริง)
– จดหมายแนะนํา/สนับสนุนเป็ นภาษาอังกฤษ (Letters of Recommendation) 2 ฉบับ โดยใช้แบบฟอร์มที่ดาวโหลดได้จากระบบ
ฉบับที่ 1 รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาเอก ที่นิสิต/นักศึกษากําลังเรียน/เคยเรียนด้วย
ฉบับที่2 รับรองโดยบุคคลอื่นที่นิสิต/นักศึกษาเคยร่วมงานด้วย
เช่น หัวหน้างานที่เคยฝึกงาน, โค้ช,
หรือหัวหน้าฝ่ายการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
(ไม่ควรให้เพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวออกจดหมายรับรองให้)
– (ถ้ามี) สําเนาหน้าพาสปอร์ต หากไม่มี ให้แนบสําเนาบัตรประชาชนแทน (เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)
– (ถ้ามี) สําเนาเอกสารคะแนน TOEFL หรือ IELTS ที่ยังไม่หมดอายุ (เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง) หากไม่มี ไม่ต้องส่งเอกสารฉบับนี้
หมายเหตุ: เอกสารสําคัญข้างต้นใช้อย่างละ 1
ชุด (สแกนและอัพโหลดเอกสารทั้งหมด เข้าระบบ Online
Applicationและส่งมาพร้อมใบสมัครให้ทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
เพื่อทําการคัดเลือกเบื้องต้น)

ขั้นตอนการสมัคร

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 –1 มกราคม 2563
เวลา 5:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย (ซึ่งตรงกับเวลา17:00 น.ของวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ตามเวลาประเทศสหรัฐอเมริกาโซนตะวันออก) ผู้สนใจสมัครชิงทุน
Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)
สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและข้อแนะนําการกรอกใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-global-ugrad/
และกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ (Online Application)
พร้อมอัปโหลดเอกสารสําคัญข้างต้นเข้าระบบ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ World
Learning ได้ที่ https://webportalapp.com/sp/login/ugrad_student_application

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องพิมพ์เอกสารทั้งหมดก่อนเวลา 5:00 น. วันที่ 1
มกราคม 2563 (ตามเวลาประเทศไทย) หากเมื่อเลยกําหนดแล้ว
ระบบจะปิดการรับสมัคร และผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูล หรือพิมพ์เอกสาร ของตนเองได้

2. ผู้สมัครพิมพ์เอกสารใบสมัครทุกหน้าจากระบบ พร้อมแนบเอกสารสําคัญประกอบตามรายละเอียดข้างต้น และส่งไปที่ กองวิเทศสัมพันธ์หรือสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้สมัครเท่านั้น เพื่อทําการคัดเลือกภายในโดยมหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันปิดรับสมัครภายในเอง มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ส่งตรงจากนักศึกษามายังมูลนิธิฯ หรือใบสมัครที่ไม่มีเอกสารครบสมบูรณ์
3. มหาวิทยาลัยทําการคัดเลือกภายใน และเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัตรครบถ้วนจํานวน 2 คนต่อวิทยาเขต โดยนําส่งเอกสารตามที่กําหนดในข้อ 2 ของนักศึกษาทั้ง 2 คน พร้อมหนังสือนําส่งจากมหาวิทยาลัย พร้อมข้อมูลสําหรับการติดต่อผู้ประสานงานหลักของมหาวิทยาลัย ให้มูลนิธิฯ ภายในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. ทั้ง 2 ช่องทาง ต่อไปนี้
– ส่งอีเมลล์หนังสือเสนอรายชื่อมาให้มูลนิธิฯที่
[email protected]ก่อน 16:30 น. ของวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
(มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์
งดพิจารณาผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยที่มิได้ส่งรายชื่อภายในวันดังกล่าว)และ
– ส่งเอกสารทั้งหมดด้วยมือ หรือโดยบริการไปรษณีย์ด่วนที่ติดตามได้
เช่น EMS หรือ Kerry ตามที่อยู่ข้างล่าง
(โดยต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เท่านั้น
แต่ไปรษณีย์อาจนําส่งถึงมูลนิธิฯในวันถัดไปได้)
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
อาคารไทยวา 1 ชั้น 3 เลขที่ 21/5 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(วงเล็บมุมซอง “2020 GLOBAL UGRAD”)
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ในเวลาทําการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30 น. – 16:30 น. โทร. 0-2285-0581-2 ต่อ 106
คุณศุภวารี ภัทราวณิชย์หรือส่งอีเมลมาที่ [email protected]

(กรุณาเขียนชื่อ นามสกุล
และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวกของผู้สอบถามให้ชัดเจนด้วย)

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา