ทุน Hubert H. Humphrey ปี 2019

ทุนฝึกอบรม Hubert H. Humphrey Fellowship
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1-3 ทุน สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ไปศึกษาอบรมและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10-12 เดือน วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อก้าวไปเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต และสร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น

ทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ไม่ให้ปริญญาและเปิดรับสมัครในสาขาที่หลากหลาย โดยเน้นสาขาด้านการบริหาร การจัดการ การวางแผนและนโยบาย

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน HHH มีดังนี้

1. มีสัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง และมีอายุระหว่าง 30-50 ปี
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 71 (IBT) หรือผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0
4. ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และได้รับการรับรองจากหน่วยงานว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.fulbrightthai.org (หน้าแรกภายใต้หัวข้อ “Grants for Thais”) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. (เวลาในประเทศไทย)