ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 กว่า 2,450 ทุน

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยให้ความสำคัญกับการคัดกรองเพื่อสนับสนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ซึ่งโครงการดังกล่าวสนับสนุนทุนให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในทุน 2 ประเภท ได้แก่

  • ทุน 5 ปี (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนื่องจนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  • ทุน 2 ปี (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า / ปวช.3

สิ่งที่ผู้รับทุนจะได้รับ

1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ค่าครองชีพ อุปกรณ์การเรียน และค่าที่พัก) เดือนละ 5,000-7,500 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด
3. ทุนนี้ไม่มีข้อผูกผันที่ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนที่จะได้รับไป หากเรียนจนจบการศึกษา

โดยผู้ที่สนใจจะสมัครขอรับทุน สามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ที่สถาบันการศึกษาสายอาชีพที่ร่วมโครงการ ตามประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2563 และสาขาที่เปิดรับสมัคร หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 02-079-5475 กด 2 หรือ www.eef.or.th