ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ปี 2565

ทุน MEXT 2565

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อระดับอนุปริญญา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 “Monbukagakusho : MEXT Scholarship for the academic year 2022” จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค หลักสูตร“College of Technology Students Programme” เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยี (โคเซ็น) ของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 ปี-4 ปีครึ่ง


2. ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร “Specialized Training College Students Programme” เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของญี่ปุ่น ระยะเวลา 3 ปี

          ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากลิงค์ที่แนบด้านล่าง และจัดเตรียมเอกสารประกอบด้วย

1. เอกสารการสมัคร ฉบับจริง และติดรูปถ่ายลงบนจุดที่กำหนด พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกำหนด จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาเอกสารจากฉบับจริง จำนวน 1 ชุด

          กรุณาส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไปยัง “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 (กศน. ชั้น 1) ถนนราชดำเนินนอก แขวง-เขตดุสิต กทม. 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน ประจำปี 2565 กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี”) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยนับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา