จุฬา”ขยายเวลารับสมัครทุนวิจัย 2 ประเภท

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครทุนวิจัยของสถาบัน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากภาวะวิกฤต COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ประกอบด้วยทุนสองประเภท

ทุน ENITS (The Empowering Network for International Thai Studies)

สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท-เอกที่ศึกษาทั้งในและนอกประเทศ และนิสิตระดับปริญญาเอกสาขาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านไทยศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา http://www.thaistudies.chula.ac.th/book/enits-research-scholarship/?skip

ทุน ENITAS (The Empowering Network for International Thai and ASEAN Studies)

สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย หรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจศึกษาด้านไทยศึกษาและอาเซียน

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา http://www.thaistudies.chula.ac.th/book/enitas-research-scholarship/?skip

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ
โทรศัพท์ 0-2218-7495
อีเมล [email protected]

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา