คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา เป็นนักเรียนของโรง […]