SINGHA BIZ COURSE 7 รับนักศึกษาปี 3-4 ฝึกงานฤดูร้อน

singha biz course 7

Singha Corporation เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ก้าวเข้ามาเรียนรู้งานจริง และศึกษาทักษะด้านการบริหารทั้ง “งาน…คน…และชีวิต” จริง จาก “ประสบการณ์จริง” กับโครงการ “SINGHA BIZ COURSE 7” ถ่ายทอดทุกกลยุทธ์สู่ความสำเร็จโดย ผู้บริหารระดับสูงของสิงห์ นักบริหารข้ามชาติจากองค์กรต่างๆ และกูรูชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจารย์ด้านบริหารธุรกิจจากสถาบันระดับโลก The Fuqua School of Business, Duke University และ Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะมาถ่ายทอดความรู้กัน อย่างเข้มข้น ใน 5 สาขาวิชา
• การตลาด
• การบริหารจัดการ
• การขาย
• การโฆษณาประชาสัมพันธ์
• ทรัพยากรบุคคล
มาเปิดโลกการเรียนรู้นอกตำราเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมสำหรับการก้าวสู่โลกการทำงาน อย่างมืออาชีพในอนาคตกับ SBC 7 วันนี้

As @Singha Biz Course, you will…
Know How : จะได้ “สุด” กับเรียนรู้ประสบการณ์ “สิงห์” จากผู้บริหาร “สิงห์”
Know What: เป็นโอกาสที่จะได้เรียนจริงกับ “สุดยอด” กูรูในแต่ละสาขาวิชาทั้งจาก ในและต่างประเทศ รู้จริงกับโจทย์งานที่ได้รับจากฝ่ายต่างๆ ของ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และปฏิบัติงานจริงในสภาวะแวดล้อมจริง ร่วมงานจริงกับ ทีมงานสิงห์ตัวจริง
Know Who : เป็น “ที่สุด” แห่งโอกาสที่คุณจะได้รู้จักและนำเสนอตัวตนของคุณกับ ผู้บริหารระดับสูงของสิงห์ในทุกสายงาน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจาก องค์กรชั้นนำในระดับนานาชาติ และเป็นโอกาสที่คุณจะได้สร้างเครือข่าย กับเพื่อนจากหลากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
Know the World : จะได้เปิดโลกทัศน์ให้ “สุด” ผ่านการเรียนรู้ร่วมกับกูรูและเพื่อนจากนานาประเทศ ทั้งโลกตะวันออกและโลกตะวันตก อีกทั้งการได้ออกไป ทดลองปฏิบัติงานจริงยังต่างประเทศ (ในกลุ่ม ASEAN) ท่ามกลางสภาวการณ์จริง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. นิสิตนักศึกษา “สัญชาติไทย” ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากทุกสถาบันทั่วประเทศ ไม่จำกัดสาขาวิชา สามารถร่วมสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้ โดยโครงการฯ จะรับนักศึกษา “สัญชาติไทย” ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 รอบ เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน
2.“นักศึกษาแลกเปลี่ยน” จากมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ Greater Mekong Sub-region (GMS) ระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 10 คน (แยกการคัดเลือกจากนิสิตนักศึกษาไทย)
หมายเหตุ: กลุ่มประเทศ Greater Mekong Sub-region (GMS) ได้แก่ ประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน

ระยะเวลาในการอบรม
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 29 กรกฏาคม 2558 (10 สัปดาห์)

สำหรับนิสิตนักศึกษาไทย
เพื่อให้ได้นิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม และมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการ จึงได้แบ่งการคัดเลือกออกเป็น 3 รอบเช่นเดียวกับรุ่นที่ผ่านมาดังนี้
1. การสอบคัดเลือกรอบแรก
• เปิดรับสมัคร / สอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ (พร้อมกันทั่วประเทศ) ทาง www.singhabizcourse.com
• คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 500 คน ที่จะได้สิทธิ์ในการสอบคัดเลือกรอบที่ 2
• เปิดสอบวันที่ 12 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558
• ประกาศผลผู้ผ่านรอบแรก วันที่ 13 มีนาคม 2558 ทาง www.singhabizcourse.com

2. การสอบคัดเลือกรอบสอง
• สอบข้อเขียน ณ หอประชุม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
• คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 100 คน ที่จะได้สิทธิ์ในการสอบรอบ 3 (สอบสัมภาษณ์)
• กำหนดสอบวันที่ 28 มีนาคม 2558
• ประกาศผลผู้ผ่านรอบสอง วันที่ 7 เมษายน 2558 ผ่าน 2 ช่องทาง
– ทาง www.singhabizcourse.com
– โครงการจะ E-mail ถึงผู้ผ่านเข้ารอบไปยัง E-mail address ที่นักศึกษาแจ้งไว้ ในใบสมัคร

3. การสอบสัมภาษณ์
• โดยคณะกรรมการจากบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
• ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
• คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน
• กำหนดสอบวันที่ 20 -21 เมษายน 2558
• ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ผ่าน 3 ช่องทาง
• ทาง www.singhabizcourse.com
• โครงการจะ E-mail ถึงผู้ผ่านเข้ารอบไปยัง E-mail address ที่นักศึกษาแจ้งไว้ในใบสมัคร
• โครงการจะโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่นักศึกษาแจ้งไว้ในใบสมัคร

สำหรับนิสิตนักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
• ทางมหาวิทยาลัยในความร่วมมือกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์
• นักศึกษาที่จะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 – 4 และสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีเท่านั้น
• กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 22 – 23 เมษายน 2558
• กำหนดการประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจากกลุ่มประเทศ Greater Mekong Sub-region(GMS) มีรายละเอียดเช่นเดียวกันกับนักศึกษาไทย

สมัครเข้าร่วมโครงการ SINGHA BIZ COURSE 7 ก้าวสำคัญ… สู่อนาคตสิงห์นักบริหาร ที่ให้คุณมาร่วมเรียนรู้งานด้านบริหารจากประสบการณ์จริงเพียงสมัครลงทะเบียนสมัครสอบออนไลน์ ที่นี่ ….

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 นี่เท่านั้น 

หมายเหตุ : คุณจะได้รับ Activate Mail จากทางโครงการภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้กรุณาตรวจดูทั้งใน Inbox และ Junk (หรือ Spam หรือ Trash) ของท่าน หากเกินกว่ากำหนดแล้วท่านไม่ได้รับ กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล E-mail Address และหมายเลขประจำตัวประชาชนของท่าน เข้ามาที่ [email protected]

 
ที่มา :  http://www.singhabizcourse.com/2015/register/index.php