SCGรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน SCG Excellent Internship Program

SCG Excellent Internship Program
SCG Excellent Internship Program

เอสซีจี มีนโยบายในการส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณภาพ เป็นทั้ง “คนเก่งและดี” โดยให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา เพื่อเป็นการสร้าง และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต จึงจัดโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จากทุกสถาบันทั่วประเทศเข้าฝึกงานในหลากหลายสาขา* กับบริษัทของเอสซีจี เพื่อเรียนรู้การทำงานจริง ในองค์กรนวัตกรรม พร้อมปลูกฝังแนวคิดเรื่องหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมในการทำงาน ให้แก่เยาวชนนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการทำงาน หรือการดำเนินธุรกิจในอนาคต

วัตถุประสงค์ :
1. เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกจริง คิดจริง
ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ ทำงานในอนาคต
2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังเรื่องนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน
3. ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
4. สร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่ง และดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ :
1. นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จากทุกสถาบันทั่วประเทศ สนใจเข้าฝึกงานกับ SCG ตามสาขา
ที่กำหนด*
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการฯ

การคัดเลือก
1. คัดเลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติได้รับเกรดเฉลี่ยสะสม 3.0 ขึ้นไป
2. สอบข้อเขียน แบ่งเป็น
– ความรู้ทางด้านวิชาชีพ
– ภาษาอังกฤษ

สถานที่สอบ แบ่งเป็นศูนย์ตามภูมิภาคต่างๆ กทม., ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้ โดยจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ
3. สอบสัมภาษณ์ โดยผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ

ความแตกต่างของโครงการฯ :
1. เป็นโครงการฝึกงานที่เน้นให้นิสิต นักศึกษาได้ฝึกจริง ทำจริง และมีผลงานจริง โดยมีพี่เลี้ยงคอยสอนงาน และให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัว ตลอดระยะการฝึกงาน
2. ปลูกฝังเรื่องหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นทั้ง “คนเก่งและดี ”
3. มีการจัดอบรมความรู้พื้นฐานทางธุรกิจก่อนการฝึกงานจริง (Business Concept)
4. มีการจัดแข่งขัน Innovative Suggestion Award เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา

กิจกรรมโครงการฯ :
1. Orientation ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียด และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการ (ทราบที่มา วัตถุประสงค์ กิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ)
2. Team Synergy เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ
3. อบรมความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ (Business Concept) เพื่อสร้างพื้นฐาน และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนจะเริ่ม
ปฏิบัติฝึกงานจริง
4. ฝึกงานจริง กับบริษัทต่างๆ ของเครือฯ เพื่อเรียนรู้ และรับประสบการณ์จริง
5. เขียนข้อเสนอแนะ (Innovative Suggestion)
6. ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศุนย์ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ
หรือ SCG Talent Recruitment Center
กองกิจการนิสิต นักศึกษา
Tel: 02 238 2578 เละ 02 586 1999
ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานมาที่ ตู้ปณ. 1044 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500
หรือ e-mail : [email protected]
หมดเขตรับใบสมัคร 30 กันยายน 2555!!!
http://www.scgexcellent.com/

Add a Comment