โครงการฝึกงาน MFA Internship Program 2020

กระทรวงการต่างประเทศรับนักศึกษาฝึกงาน
กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ MFA Internship Program 2020 โดยมีนโยบายรับนิสิต นักศึกษาฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

– เป็นนิสิต/ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4
– เป็นผู้มีผลการศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือ ร้อยละ 70

การรับสมัคร

– นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศกับคณะหรือมหาวิทยาลัย
– คณะหรือมหาวิทยาลัยรวบรวมรายชื่อและทําหนังสือขอฝึกงานถึงผู้อํานวยการสํานักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซอง ว่า “นักศึกษาฝึกงาน”) ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 มกราคม 2563 โดยจะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ แต่ละคณะหรือมหาวิทยาลัยสามารถรวบรวมรายชื่อและส่งหนังสือขอฝึกงานได้เพียงฉบับเดียว
สมัครลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) เข้าที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th เลือกหัวข้อ “MFA Internship Program”

(2) อ่านคําอธิบายรายละเอียดและข้อมูลโครงการ

(3) เลือกแถบ “กรอกใบสมัครออนไลน์” กรอกใบสมัครอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมกับสแกน แนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

– รูปถ่ายชุดนิสิต/นักศึกษา หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี

– สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุด พร้อมรับรองสําเนา

– สําเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนา

– สําเนาหนังสือขอฝึกงานถึงผู้อํานวยการสํานักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศที่ออกโดยคณะหรือ มหาวิทยาลัย

– เรียงความในหัวข้อ “เหตุใดข้าพเจ้าควรได้รับคัดเลือกเข้าฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศและสิ่งที่คาดหวังจะได้รับ” ซึ่งเขียนด้วยลายมือตนเองใช้ปากกาสีน้ำเงินไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด (กระดาษ A4)
*** ทั้งนี้ การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อดําเนินการครบทุกขั้นตอน***

เงื่อนไขการสมัคร

– เมื่อกระทรวงฯ พิจารณารับและจัดสรรนักศึกษาไปฝึกงานยังหน่วยงานแล้ว นักศึกษาไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงหรือย้ายหน่วยงานที่จะฝึกงานได้ นอกจากจะขอสละสิทธิ์การฝึกงานครั้งนี้

– สําหรับการฝึกงานที่กรมการกงสุลและหน่วยงานของกระทรวงฯ ในต่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูต/คณะผู้แทนถาวร/สถานกงสุลใหญ่) ขอให้สถาบันการศึกษาติตต่อหรือส่งหนังสือขอฝึกงานโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวโดยไม่ต้องผ่านสํานักบริหารบุคคล ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของกระทรวง การต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถติดต่อได้ที่สํานักบริหารบุคคล สํานักงาน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 15441, 15444

แหล่งข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน