K-Challenge Program-โครงการฝึกงานกับผู้บริหาร

K-Challenge Program
K-Challenge Program

K-Challenge Program เป็นโครงการที่ธนาคารกสิกรไทยจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงกับผู้บริหารในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงกับผู้บริหาร
เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ของการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพก่อนก้าวสู่โลกการทำงานในอนาคต
เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับธนาคารฯ

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
1. ได้รับความรู้และประสบการณ์การทำงานจริงกับผู้บริหาร
2. ได้รับเบี้ยเลี้ยงตามที่กำหนด รวมถึงประกาศนียบัตรจากธนาคารกสิกรไทย
3. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับเพื่อนจากหลากหลายสถานบันการศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ของมหาวิทยาลัย
มีความต้องการที่จะเรียนรู้งานใน 4 สาขาวิชาดังนี้ การตลาด, การบริหารจัดการ, การขาย  และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 15 พ.ค. 2556 (รวม 2 เดือน)
มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และสุขภาพจิตดี
เป็นผู้ี่ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้ตลอดเวลา

ปฏิทินกิจกรรม 

 
 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2556

หลักฐานการสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมส่งหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้
1.  แบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน
2.  แบบฟอร์มใบรับรองคุณสมบัตินักศึกษา
3.  สำเนา Transcript
4.  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
5.  สำเนาบัตรประชาชน
6.  รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
7.  ข้อมูลแนะนำตัวเอง (นำเสนอผ่านรูปแบบใดก็ได้ อาทิ word, power point, clip, etc.)

วิธีการสมัคร 
ส่งข้อมูลแนะนำตัวพร้อมหลักฐานการสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดผ่าน email: [email protected] (ไฟล์ที่ส่งต้องมีขนาดไม่เกิน 5MB หากเกิน 5MB สามารถส่งผ่าน share link อาทิ sendspace, yousendit, dropbox, etc. และ copy link ส่งมายัง [email protected])
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ทาง
1) www.kasikornbank.com/K-Challenge
2) www.facebook.com/KBank Live และ www.twitter.com/KBank_Live

ที่มา http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/KChallenge/Pages/ProjectDetails.aspx

Add a Comment