IRPCรับสมัครนักศึกษาฝึกงานปี 2556

ไออาร์พีซี รับนักศึกษาฝึกงาน 2556
ไออาร์พีซี รับนักศึกษาฝึกงาน 2556

IRPC ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสฝึกทำงานในบริษัทฯ ทั้งที่สำนักงานระยอง และสำนักงานกรุงเทพฯ
ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงาน จะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาฝึกประสบการณ์หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ซึ่งเป็นวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร มีหน่วยกิต และจำนวนชั่วโมงกำหนดไว้ชัดเจน มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา เท่านั้น

ระยะเวลาการฝึกงาน
วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยนักศึกษาสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครในช่วงเวลาไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี บริษัทฯ จะแจ้งผลกลับไปยังคณะหรือภาควิชาของนักศึกษาภายในเดือนพฤศจิกายน

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัคร (แจ้งความจำนงพื้นที่การฝึกงานให้ชัดเจน)
2. หนังสือจากทางสถาบัน
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. สำเนา transcript แสดงผลการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

คุณสมบัตินักศึกษาฝึกงาน
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และได้ลงทะเบียนเรียนในวิชาฝึกประสบการณ์หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ซึ่งเป็นวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
2. มหาวิทยาลัยภาครัฐ เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75 มหาวิทยาลัยภาคเอกชน เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. คณะ/สาขาวิชาที่รับนักศึกษาฝึกงาน
สำนักงานระยอง – คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกรุงเทพฯ – คณะสังคมศาสตร์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
– คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

download ใบสมัครนักศึกษาฝึกงานปี 2556
นำส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่

สำนักงานระยอง ผู้จัดการส่วนพัฒนาและฝึกอบรม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
299 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท
ต. เชิงเนิน อ.เมือง
จ .ระยอง 21000
(สมัครนักศึกษาฝึกงาน)

สำนักงานกรุงเทพฯ ผู้จัดการส่วนพัฒนาและฝึกอบรม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6
ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
(สมัครนักศึกษาฝึกงาน)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานกรุงเทพฯ
กรุณาติดต่อ คุณอักษราภัค สามัคคี โทร. 02-649-7209 เวลา 08.30-17.30 น.
ทุกวันทำการ ยกเว้นวันหยุด/นักขัตฤกษ์

สำนักงานระยอง
กรุณาติดต่อ คุณพีระพล แก้วตะพาน โทร. 038-611333 ต่อ 1144 เวลา 08.00-17.00 น.
ทุกวันทำการ ยกเว้นวันหยุด/นักขัตฤกษ์

ที่มา http://www.irpc.co.th/print.php?txtNo=TWpjdw==

Add a Comment