HSBC รับนักศึกษาป.โท ฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน HSBC
นักศึกษาฝึกงาน HSBC

ทางธนาคารเอสเอสบีซีได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาโท ให้เข้ามาร่วมในโครงการฝึกงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จริง และพัฒนาศักยภาพผ่านระบบการฝึกอบรมอย่างระดับมืออาชีพ

รายละเอียดของโครงการ

 • ฝึกงานในช่วงระยะเวลา 3 เดือน
 • ได้ฝึกฝนจากการทำงานจริง ความรับผิดชอบจริง
 • ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
 • มีบริการให้คำปรึกษาในเรื่องการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหน่วยการที่เกี่ยวข้อง
 • ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพส่วนบุคคล
 • มีโอกาสในการร่วมงานกับทางธนาคารเมื่อจบการศึกษา

ระยะเวลาการฝึกงาน

 • มีนาคม ถึง พฤษภาคม
 • กรกฎาคม ถึง กันยายน
 • พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์

ควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

 • การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือโทด้านสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของทางธนาคาร
 • มีความชำนาญทางด้านการคำนวณ ภาษาในเชิงธุระกิจ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • มี ความพยายาม ความริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการสื่อสาร และ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้ดี

การฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะเริ่มต้นจากการปฐมนิเทศโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของธนาคารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • รายละเอียดและประโยชน์ของโครงการ
 • การวัดประสิทธิภาพในการทำงาน
 • แนะนำทีมที่ปรึกษาพร้อมทั้งพี่เลี้ยงประจำแผนก
 • อธิบายรายละเอียดการให้บริการของทางธนาคารและโครงสร้างของธนาคาร

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์

โครงการฝึกงานของธนาคาร

  • Internship in Wholesale Banking
  • Internship in Retail Banking
  • Internship in Banking Operations and Support

ที่มา https://www.hsbc.co.th/1/2/career-th/graduate