องค์กร IM JAPAN รับฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ณ ญี่ปุ่น

ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ประเทศญี่ปุ่น
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2561 ครั้งที่ 1 เฉพาะเพศชาย

ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค  3 ปี (36 เดือน)

รับสมัครระหว่าง วันที่ 26 มีนาคม – 3 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

การรับสมัคร

  • รับเฉพาะ เพศชาย อายุ 20-30 ปีบริบูรณ์
  • ไม่มีรอยสักทั้งรอยเล็กและรอยใหญ่
  • วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. ไม่จำกัดสาขา
  • ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
  • พ้นภาระการรับราชการทหาร

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ

ผู้ฝึกงานจะได้รับค่าตั๋วเครื่องบินฟรี (ไป-กลับ) เบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน ในเดือนแรก และจะได้รับค่าจ้างในเดือนถัดไปโดยไม่น้อยกว่าที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนดไว้  เมื่อสำเร็จการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 600,000 เยน

สนใจสามารถมาสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

แหล่งข้อมูลการฝึกงาน