Bangkok Airways รับนักศึกษาฝึกงาน ทุกสาขา

ภาพจาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Bangkok Airways มีพนักงานจำนวนหลายพันคนที่มีความรู้อย่างหลากหลาย รวมทั้งยังเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการบินที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวเร็ว เรากำลังมองหานักศึกษา ที่สนใจเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน นี่คือโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆ ลองดูรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ
– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 4 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) และไม่จำกัดสาขาวิชา
– กรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
– มีความประพฤติเรียบร้อย
– มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน
– มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Ms.Office
– ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีใจรักการบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
Download ใบแนะนำตัวนักศึกษาฝึกงาน พร้อมเอกสารการสมัคร โดยยื่นเอกสารก่อนวันเริ่มฝึกงานล่วงหน้า 60 วัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ก่อนวันเริ่มฝึกงาน 45 วัน ผ่าน www.bangkokair.com
สอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ก่อนวันเริ่มฝึกงาน 30 วัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ก่อนวันเริ่มฝึกงาน 21 วัน ผ่าน www.bangkokair.com
รายงานตัว ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ก่อนวันเริ่มฝึกงาน 14 วัน

หลักฐานการสมัคร : นักศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้
– ใบแนะนำตัวนักศึกษาฝึกงาน
– หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน (ซึ่งออกให้โดยวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัย)
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
– สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/ นักศึกษา
– หนังสือรับรองสถานะนักเรียน/ นักศึกษา (ซึ่งออกให้โดยวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัย)
– ใบแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน

วิธีการสมัคร
ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 16 เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่งด้วยตัวเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 16 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครมาอย่างครบถ้วน เท่านั้น**

ตารางการสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงานประจำปีพ.ศ. 2555
ณ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 16

ครั้งที่วันที่ห้องเวลา
15 มกราคม 2555หลวงพระบาง09.00 – 12.00 น.
22 กุมภาพันธ์ 2555หลวงพระบาง09.00 – 12.00 น.
38 มีนาคม 2555หลวงพระบาง09.00 – 12.00 น.
45 เมษายน 2555หลวงพระบาง09.00 – 12.00 น.
53 พฤษภาคม 2555หลวงพระบาง09.00 – 12.00 น.
67 มิถุนายน 2555หลวงพระบาง09.00 – 12.00 น.
75 กรกฎาคม 2555หลวงพระบาง09.00 – 12.00 น.
89 สิงหาคม 2555หลวงพระบาง09.00 – 12.00 น.
96 กันยายน 2555หลวงพระบาง09.00 – 12.00 น.
104 ตุลาคม 2555หลวงพระบาง09.00 – 12.00 น.
111 พฤศจิกายน 2555หลวงพระบาง09.00 – 12.00 น.
126 ธันวาคม 2555หลวงพระบาง09.00 – 12.00 น.

ที่มา : http://www.bangkokair.com/th/about-us/apply-for-trainee.php

Add a Comment