บางจากรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน 2556

บางจาก BCP Talent Internship Program 2013
บางจาก BCP Talent Internship Program 2013

โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 (BCP Talent Internship Program 2013)
ช่วงเวลาฝึกงาน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2556
จำนวนที่รับได้ทั้งหมด ประมาณ 60 คน

สาขาวิชาที่ต้องการ
◦วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (สายวิทยาศาสตร์ 80%)
◦การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (สายสังคมศาสตร์ 20%)
* บริษัทฯ จะติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ต่อไป

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ที่
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น10 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือส่งประวัติย่อ พร้อมรูปถ่ายมาที่ [email protected]
เอกสารประกอบการสมัคร
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)
สำเนาผลสอบ TOEIC (ถ้ามี)
ขั้นตอนการพิจารณาผู้สมัคร
บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเพื่อเข้ารับการทดสอบข้อเขียนกับทางบริษัทฯ
ผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนบริษัทฯ จะทำการติดต่อเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในการสมัครงานได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล 02-335-4650 และ 02-335-4654
เว็บไซต์ : http://www.bangchak.co.th/

Add a Comment