ธ.กรุงเทพรับนักศึกษาเข้าโครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมือง

โครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง (SIP) ปี 2560 มาร่วมเรียนรู้ แบ่งปันและฝึกประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจ พัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมเพื่อสังคม กับโครงการ SIP ธนาคารกรุงเทพ สำหรับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ภาคปกติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
* อายุไม่เกิน 26 ปี
* เป็นนักศึกษาสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ภาคปกติ โดยไม่จำกัดสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่เรียน
ระดับการศึกษา
– ระดับปริญญาตรี นักศึกษาที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
– ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
สามารถเข้าอบรมได้เต็มเวลาทำการ ตลอดระยะเวลาการอบรม

หมายเหตุ:
– นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมอบรมในรุ่นนี้
– สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น ยกเว้นผู้ที่มีเอกสารรับรองการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าจึงสามารถสมัครได้

เอกสารประกอบการสมัคร
* สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
* ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน  (ไทย/อังกฤษ)
* ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ไทย/อังกฤษ)
* รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (นำส่งวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)

หมายเหตุ:
– ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร มาที่ [email protected] และ [email protected] ภายใน 2 วัน หลังการสมัครออนไลน์
– ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

รุ่นนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ภาคปกติ
เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 6 เมษายน 2560 และสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 5 เมษายน 2560 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkokbank.com/