ททท.รับนักศึกษาฝึกงาน

TAT-ททท. รับนักศึกษาฝึกงาน
TAT-ททท. รับนักศึกษาฝึกงาน

ในแต่ละปีจะมีนิสิต-นักศึกษาจำนวนมากที่มีความประสงค์จะขอเข้าฝึกงาน กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่ง ททท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกงานของ นิสิต-นักศึกษา เนื่องจากการอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนิสิต-นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา ในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อนร่วมงานได้ เพื่อเป็นบุคคลที่พร้อมออกไปทำงานได้ในระดับหนึ่งภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว ททท. จึงมีนโยบายเรื่องการรับนิสิต-นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเพื่อเป็นการแบ่งปัน ทางสังคมและให้โอกาสในการเสริมสร้างฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นิสิต-นัก ศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ ททท.จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับนิสิต-นักศึกษาไว้ ดังนี้

 1. การพิจารณารับนิสิต-นักศึกษาเข้าฝึกงาน ททท.จะรับนิสิต-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าฝึกงานใน ททท.สถาบันละ ไม่เกิน 5 คน โดยรับสาขาวิชาละ 1 คน
 
2. คุณสมบัตินิสิต-นักศึกษาที่จะสมัครฝึกงาน
จะต้องเป็นนิสิต – นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 และการฝึกงานดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่า จะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรภาคบังคับของสถาบันการศึกษา และมีผลต่อการจบของนักศึกษาเท่านั้น
3. การรับสมัครนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน
3.1 ททท. จะเปิดรับสมัครทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้

ช่วงเวลาการ ฝึกงาน

กำหนดการรับ สมัคร

ระหว่างเดือน มีนาคม–กันยายน

15 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม

ระหว่างเดือน ตุลาคม–กุมภาพันธ์

15 พฤษภาคม–15 มิถุนายน

3.2 นิสิต-นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัคร ซึ่งสามารถ >>download ใบสมัครได้ที่นี่<< โดยกรอกรายละเอียดด้วยลายมือของตนเองตัวบรรจงให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร พร้อม เอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
     1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษา นำเรียน ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
     2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน
     3. รูปถ่ายในชุดนิสิต – นักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป)
ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครเข้าฝึกงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมาย
เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
4. การประกาศรายชื่อนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณารับเข้าฝึกงาน
ททท. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณารับเข้าฝึกงานทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้

ระยะเวลาการสมัคร

ระยะเวลาประกาศรายชื่อ

15 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม

เดือน กุมภาพันธ์

15 พฤษภาคม–15 มิถุนายน

เดือน สิงหาคม

ทั้งนี้ ทั้งนี้ โดย ททท. จะประกาศผู้ผ่านการพิจารณา ผ่านทาง www.tourismthailand.org  (ภาษาไทย) และมีหนังสือตอบรับ การฝึกงานไปยังสถาบันการศึกษา

5. การรายงานตัวของนิสิต-นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณารับเข้าฝึกงาน
นิสิต-นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณารับเข้าฝึกงานให้มารายงานตัว เพื่อเข้ารับ การฝึกงานในวันแรกของการฝึกงานของนิสิต-นักศึกษาแต่ละคน ณ งานบริหารการฝึกอบรม กองพัฒนาบุคลากร ชั้น 7 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) พร้อมเอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้
     1) หนังสือส่งตัวจากสถาบันการศึกษา ( เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร )
     2) แบบประเมินผล
*** สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ( ในวัน และเวลาราชการ) ได้ที่ ***
งานบริหารการฝึกอบรม ชั้น 7 กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร. 0 2250 5500 ต่อ 2740 – 3
โทรสาร 0 2253 7406, 0 2652 8229
E – mail : [email protected]

Add a Comment