การบินไทย รับนักศึกษาฝึกงาน ปวส.-ป.ตรี

การบินไทยรับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ที่กำลังศึกษาในหลักสูตร ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (ยกเว้นสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น เกษตร ปิโตรเคมี ชลประทาน ประมง เป็นต้น)
2. หลักสูตร ปวส. เฉพาะสายงานด้านช่าง ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ทุกชั้นปี

วิธีปฏิบัติในการขอรับการฝึกงาน

1.สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับ บริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาเบื้องต้น ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงขอฝึกงานพร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุ คณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด) ถึง
ผู้จัดการกองบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายบริหารบุคลากร
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 89 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. นักศึกษาจะต้องมายื่นแสดงความจำนงด้วยตนเองและเข้าสัมภาษณ์ ณ
สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
อาคาร 3 ชั้น 5 กองบรรจุแต่งตั้ง (IA)
พร้อมทั้ง แต่งกายตามระเบียบ ที่บริษัทฯ กำหนดตามคู่มือนักศึกษาฝึกงาน เมื่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและพิจารณา แล้ว จะดำเนินการสัมภาษณ์ หรือนัดหมายวันสัมภาษณ์ให้แก่นักศึกษา

เปิดรับสมัครในรอบสุดท้ายจนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560  

ที่มา http://www.thaiairways.com/