ทุนรัฐบาลตุรกี ในระดับป.ตรี โท เอก ปี 2019

ทุนรัฐบาลตุรกี
ด้วย กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก (Turkey Scholarships) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019 โดยทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนที่รัฐบาลตุรกีมอบแก่นักศึกษาต่างชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก และทุนวิจัย ครอบคลุมหลายสาขาวิชา เช่น อิสลามศึกษา ตุรกีศึกษา ภูมิภาคศึกษา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายรายเดือน ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาภาษาตุรกีก่อน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์http://www.turkiyeburslari.gov.tr/
2. การสัมภาษณ์และประกาศผล การสัมภาษณ์จะจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 และประกาศผลการคัดเลือกในเดือนกรกฎาคม 2562

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา