ทุน Fulbright ปี 2019

ทุน fulbright 2019

2019 Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกได้) ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี นั้น

ในการนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครได้ตามเอกสารแนบ หรือที่ www.fulbrightthai.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-285-0581-2 ต่อหมายเลข 106 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.

ที่มา http://fulbrightthai.org