แบรนด์ประกวดวีดีโอคลิป และสื่อภาพนิ่ง Infographic

brand young blood

BRAND’S Young Blood 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ แบรนด์ซุปไก่สกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป และสื่อภาพนิ่ง Infographic หัวข้อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี” ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พร้อมทุนการศึกษา และใบประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

 1. ประกวด “สื่อวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต”
 2. ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 23 ปี
 2. ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย
 3. ผู้ส่งผลงาน 1 คน หรือ 1 ทีม
  • ประกวด “สื่อวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต” ทีมละไม่เกิน 5 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 2 ผลงานเท่านั้น
  • ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic ทีมละไม่เกิน 3 คน สามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน
 4. ครอบครัวของพนักงาน บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา (ทุกคน) โดยต้องเห็นรูปถ่ายชัดเจน
 2. กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดอย่างครบถ้วนและชัดเจน
 3. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th

กำหนดส่งผลงาน

 1. ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 15 ธันวาคม 2560
 2. กรณีส่งผลงานด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อที่
  ชั้น 7 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ โทรศัพท์ 0 2255 4567, 0 2263 9600 ต่อ 1752, 1753
 3. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง
  หน่วยกิจกรรมสัมพันธ์และโครงการพิเศษ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  วงเล็บมุมซองว่า “Infographic – BYB2017” หรือ “VDO Clip – BYB2017”
 4. การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ

รางวัลการประกวด

 1. ประกวด “สื่อวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต”
  • รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
  • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับใบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
  • รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับใบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับใบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
 2. ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic
  • รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
  • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับใบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
  • รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับใบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับใบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2263 9600-99 ต่อ 1752,1753

ที่มา https://www.redcross.or.th/